Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Specialundervisning

 

Læringsmiljøet på Fanø Skole

Læringsmiljøet på Fanø Skole er præget af værdier om respekt, engagement, positiv adfærd, ansvarlig og kompetence.

For at vi kan skabe læring i et miljø præget af værdierne er det afgørende, at vi er tydelige omkring hvor vi vil hen, hvorfor vi vil det, og ikke mindst hvordan vi kommer derhen.

De fem nye Skolepolitiske målsætninger for Fanø Skole reflekterer skolens værdier.

 

Én af de Skolepolitiske målsætninger er Inklusion.

Fanø Skole definerer den inkluderende skole således:

En inkluderende skole er en skole, hvor alle elever oplever sig selv og hinanden som en naturlig del af det fællesskab skolen repræsenterer. Der er til enhver tid muligt for hver enkelt elev at opleve, at han/hun bidrager aktivt til skabelsen af det fællesskab, der er på skolen”.

Skolen er forpligtiget til at give alle elever mulighed for at lære og sikre, at de fungerer fagligt og socialt.

Ledelsens overordnede opgave i understøttelsen af inklusionsarbejdet er at tydeliggøre foretrukne og styrende værdier og mål, skabe en fleksibel organisation og indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med PPR, socialforvaltningen m.fl.

Det betyder at Fanø Skoles ledelse, personale og hele organisationen samt undervisningen og relationerne mellem børnene indbyrdes og personalet skal understøtte og udvikle respekt for den enkelte og fællesskabets muligheder.

Den inkluderende skole er kendetegnet ved:

 • Anerkendelse af forskellighed
 • Heterogene fællesskaber med udfordringer for alle børn
 • En pædagogik hvor man løser det særlige i det almene. Det specialpædagogiske team arbejder konsultativt i forhold til at inkludere elever med særlige behov i den konkrete klasse
 • Støtte til enkeltelever er en sjældenhed. I stedet tildeles støtte til klassen eller til et mindre hold
 • Udvikling og læring tager altid udgangspunkt i barnets kompetencer. Barnets selvindsigt og forståelse af sammenhæng er en forudsætning for optimal udvikling
 • At alle bliver udfordret i forhold til egne styrkesider
 • Læringsmiljøer der støtter den sociale og faglige udvikling
 • Respekt for at nogle børn har behov for et specialpædagogisk skoletilbud

Specialcenteret i den inkluderende skole

 

Formålet med den specialpædagogiske indsats på Fanø Skole.

 • Alle elever oplever sig værdifulde og naturlige deltagere i skolens fællesskab.
 • Alle elever modtager et optimalt undervisningstilbud så tæt på det lokale og normalundervisningen som muligt.
 • Undervisningen tilrettelægges så alle elever udfordres optimalt fagligt og socialt.
 • Eleverne oplever skoledagen som tryg og meningsfuld.

Det Specialpædagogiske arbejde.

På Fanø Skole koordineres og ledes det specialpædagogiske af læsevejleder Solvejg Nielsen og viceskoleleder Anette Lock Hansen ud fra værdigrundlag og visioner for Inklusionen i de Skolepolitiske målsætninger for Fanø Kommune:

Alle børn skal blive så dygtige de kan, og undervisningen skal tage udgangspunkt i de ressourcer som det enkelte barn besidder. Inklusion og anerkendelse forudsætter at undervisningen differentieres, så alle elever modtager den undervisning de har brug for. De børn, der ikke får nok læringsudbytte ud af den almindelige undervisning skal tilbydes en specialindsats. For at vi kan tilbyde alle elever den undervisning de har behov for, skal vi være skarpe til at arbejde tværfagligt, og inddrage kompetencer som de enkelte teams besidder”.

Den specialpædagogiske indsats er sikkerhedsnettet for, at elever får relevante og optimale udviklingsmuligheder i skolen.

Det specialpædagogiske team organiserer sig fleksibelt og fungerer konsultativt i forhold til såvel almen- som specialpædagogikken.

 

Specialundervisningen dækker:

 • Den faglige specialundervisning i de kulturbærende fag
 • Børn med særlige behov (adfærd, kontakt og trivsel)

Specialundervisningens opgave:

 • At forebygge
 • At foregribe
 • At indgibe

Nøglebegreber er:

 • Tidlig indsats – mindste indgreb
 • Helhed i barnets hverdag
 • Fokus på muligheder i stedet for begrænsninger
 • Fleksibilitet hos specialundervisningslærerne

 

Specialundervisningen kan udmønte sig i:

 • Vejledning i forhold til undervisningsdifferentiering
 • Supplerende undervisning – kompetencehold
 • Specialundervisning som supplement til den almindelige undervisning
 • Specialundervisning som træder i stedet for den almindelige undervisning.
 • Ankerhusmøde, hvor problemstillingen præsenteres i tværfagligt forum.

 

Sådan kommer en elev på specialcentermøde:

 • Klasselæreren retter henvendelse på foranledning af forældre eller lærere eller pædagoger i teamet.
 • Inden mødet sender klasselæreren en beskrivelse af eleven (SØM-skemaet) til SN.
 • Eleven sættes på dagsorden til specialcentermødet.

 

Specialcentermøder:

 

Til møderne inviteres: Forældre og klasselærer. Eller andre relevante personer.

Inden mødet:

 • Klasseteamet drøfter eleven på teammøde ud fra analyseskemaet SØM.
 • Teamet udarbejder en kort beskrivelse af problemstillingen
 • Klasselærer indhenter forældresamtykke
 • Stafetloggen oprettes

Specialcentermødet:

Klasselæreren deltager i dialog med mødets faste deltagere om eleven. Forældre eller eksterne samarbejdspartnere inviteres, hvor det er relevant.

Beskrivelsen af problemstillingen danner udgangspunkt for samtalen på specialcentermødet.

Der udarbejdes et referat af mødet med angivelse af, hvordan problemstillingen vil blive grebet an.

 

 

 

Det specialpædagogiske arbejde kan være følgende tiltag:

Understøtte den almene undervisning klasserne.

Læse-stavekurser for enkelte elever eller hold.

Deltagelse i kompetencehold.

Vejledning i klasserumsledelse for team.

Konsultativ i forhold til relations arbejdet i klassen

Relationer mellem elev-elev og lærer-elev

Samtaleforløb med elever – coachforløb.

Samtaler og samtaleforløb med forældre.

Deltagelse i forældremøder.

Modtagelse af nye børn med særlige behov fra børnehaven – brobygning.

Deltager i overleveringsmøder for elever med særlige behov ved skift mellem faserne.

Understøtter konfliktmæglere og legepatruljens arbejde.

Test af elever og analyse af test.

IT-hjælpemidler til ordblinde elever.

Undervisningstilbud til tosprogede elever.