Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Principper

Skolebestyrelsen for Fanø Skole har aktuelt vedtaget følgende tre principper:

Princip om ”Åben Skole” på Fanø Skole

På Fanø er skolen kernen i lokalsamfundet og skal turde at gå foran og ”vise vejen” Princippet Åben skole indføres på Fanø Skole med henblik på at opnå trivsel, udvikling og læring for alle elever. I folkeskolereformen indførtes begrebet "Åben Skole", hvis formål er at åbne op for et øget samarbejde mellem skolerne og eksterne aktører. Det være sig fra kommunens foreninger og kommunale kulturinstitutioner, det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelser samt forældre til børn i skolen.

Fanø Skole vil medvirke til, at eleverne får muligheder for læring gennem oplevelser, udfordringer og indsigt i områder, som skolens faste personalegruppe ikke kan tilbyde og til, at den enkelte elev opdager nye vinkler undervisningen. Alle deltagere forpligter sig til at arbejde efter skolens værdigrundlag, og som hovedregel skal der være en fastansat med i aktiviteter under åben skole. I planlægningen af aktiviteter inddrages skolens ledelse, når det er naturligt og relevant. Åben Skole kan være oplevelsespræget, og kan være i direkte sammenhæng med konkrete faglige forløb – men er det ikke nødvendigvis. Åben Skole skal konkretisere mødet mellem skole og samfund i et forpligtigende samarbejde i forhold til folkeskolens mål og indhold.

Åben skole kan således både være en del af den fagdelte undervisning og af den understøttende undervisning, og der afsættes hvert år pulje i skolens budget til brug i Åben Skole For at vise bredden af muligheder under Åben Skole kan følgende nævnes:

• Fanøs museer
• Myrthues aktiviteter i Esbjerg og Ribe
• Fanøs- og Esbjergs erhvervsliv
• Kommunens institutioner fx Fanø Plejecenter
• Fanøs mange foreninger
• Turistforening
• Forældreinddragelse (erhverv, musik, teater, sang)
• Events på Fanø fx strikkefestival og dragefestival
• Fanø Kommunes natur og kulturvejleder (kunst, kultur/historie, natur)

På Fanø Skole er det et ønske, at Åben Skole kommer til at indeholde elementer fra kunstens og kulturens verden. Eksempelvis sang, musik, teater og billedkunst. Skolen kan fx invitere forældre med til morgensang, gøre brug af forældres ressourcer i forbindelse med undervisningen, projekter og arrangementer. En stor del af Åben Skole på Fanø Skole skal afspejle, at det netop er Fanø, vi bor på. Øens natur, kultur og kulturhistorie skal spille en rolle – ikke hver gang, men ofte. På skolebestyrelsens junimøde evaluerer skolebestyrelsen i fællesskab med ledelsen princippet.
 

Princip om ”elevers brug af skærme uden for undervisningen” på Fanø Skole

På Fanø er skolen kernen i lokalsamfundet og skal turde at gå foran og ”vise vejen” Princippet om elevers brug af skærme uden for undervisningen indføres på Fanø Skole med henblik på at give eleverne mulighed for at udvikle en afbalanceret brug af IT, gode skærmvaner og for at give plads til øjenkontakt, sociale relationer og bevægelse. På Fanø Skole opfatter vi både computer, tablet og mobiltelefon som et arbejdsredskab, eleverne skal lære at bruge hensigtsmæssigt. Skærmen er uundværlig, men er også en mulig distraktion for eleverne. Skærmen kan ”stjæle” elevernes opmærksomhed, så denne i pauser fra undervisningen bliver rettet mod skærm, frem for mod kammeraterne og det sociale fællesskab, som skolen skal understøtte. På Fanø Skole skal IT og teknologi spille en stor rolle i sammenhæng med undervisningen. I frikvarterer, på turer og ved arrangementer ønsker vi, at eleverne får en oplevelse af at være tilstede i nuet og fokusere på de aktuelle relationer og oplevelser, hvorfor skærme (mobil, tablet og pc) i udgangspunktet er uønskede. Skolen skal derfor arbejde på uden for undervisningstiden at begrænse elevernes adgang til- og brug af skærme. Da eleverne fra 0.-10. klasse er meget forskellige, og bruger skærme meget forskelligt kan ”princip om elevers brug af skærme” udmønte sig på forskellig vis i de tre afdelinger.

Som opfølgning på princippet udarbejder personalet fra hver afdeling (indskoling, mellemtrin og udeskolen) afdelingens retningslinjer for brug af skærme uden for undervisningen. Disse retningslinjer fremlægges for skoleledelsen, som vurderer om de er i overensstemmelse med det vedtagene princip. Retningslinjerne gælder for alle klasser i afdelingen. På skolebestyrelsens junimøde evaluerer skolebestyrelsen i fællesskab med ledelsen princippet.

Princip om ”trivsel ” på Fanø Skole

På Fanø er skolen kernen i lokalsamfundet og skal turde at gå foran og ”vise vejen” Princippet om trivsel indføres på Fanø Skole med henblik på at sikre god trivsel for alle. ”Fanø Skole er et rart sted at være, hvor alle har det godt”. Fanø Skole skal være et trygt sted at være for alle, der har en relation til skolen. Skolebestyrelsen vægter derfor god trivsel som et centralt element i forholdet mellem elever, skolens personale, ledelse, forældre og gæster på Fanø Skole.

Det er skolebestyrelsens målsætning, at elever, skolens personale, ledelse og forældre tager ansvar for egen og andres trivsel, for at sikre en sund personlig, faglig og social udvikling, så eleverne får mest muligt ud af undervisning og samvær. På Fanø Skole skal alle tale pænt og respektfuldt - altid. Det gælder i alle relationer elev/elev, elev/voksen og voksen/voksen. Princip om trivsel indebærer derudover, at skolen skal: - arbejde på, at styrke den enkelte elevs relationskompetencer blandt andet ved at inddrage elever i relationsskabende aktiviteter, så som venskabsklasser, legepatrulje, samarbejde mellem dagsinstitutioner og skolen, kontaktforældre mv. - arbejde med klar og tydelig klasserumsledelse - understøtte trivselsskabende aktiviteter aktivt mellem alle skolens brugere. - Udvikle skolens fysiske rammer i en retning, hvor der tænkes i trivsel - så det altid er rart og ordentligt at være i skolens lokaler og i rammerne af skolegårdsmiljøet - arbejde ud fra Fanø Skoles antimobbestrategi, som anviser hvordan mobning skal håndteres og hvordan skolen kan arbejde med forebyggende foranstaltninger. På skolebestyrelsens junimøde evaluerer skolebestyrelsen i fællesskab med ledelsen princippet.

 

Dokumenter

De tre principper.pdf

Shape Created with Sketch.